Al·legació per enviar al Conseller Nadal per defensar els espais naturals

El/la sotasignat/da,…………………………………………………………………., major d’edat, amb NIF ………………, resident a ………………………….. …………………………………………………… de …………………………………. …………………………….., codi postal núm. …………………. en relació al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat inicialment en data 14 de juliol i publicat al DOGC del dia 23 de juliol de 2008, dins del termini de tres mesos d’exposició al públic.

MANIFESTO:

1. La desagradable sorpresa en constatar que entre el document de l’avanç de pla i l’aprovació inicial ha aparegut un nou article: “2.5 Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts” on en l’últim paràgraf i dins l’apartat “C. Són d’interés públic” diu: Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comporten canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admesos en sòl de protecció especial o territorial si, per la localització i correcta inserció en el territori, no afecten substancialment els valors intrínsecs ni la funcionalitat del sòl que han motivat el règim de protecció establert pel Pla territorial.”

2. El sòl de protecció especial, tal com el defineix la normativa del pla en l’article 2.6, “comprèn aquells sòls que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions.”

3. Vós sabeu que un camp de golf, encara que sigui verd, no compleix les funcions connectores ni és un espai natural. Tot al contrari, és un espai artificial que no arriba ni a la categoria d’espai agrari, ja que per la plantació, adobs i tècniques d’extinció de la fauna de l’entorn exerceix l’efecte interceptor del procés pel qual es preveuen aquests espais, de per si ja exigus.

4. La contradicció i incompatibilitat dels dos conceptes és clara, i més si aquests espais els localitzem a la costa, a la serralada litoral, totalment destruïda per la pressió urbanitzadora i especuladora de la segona meitat del segle passat. Només li falta que cedeixin a les pressions dels interessos immobiliaris que se serveixen del reclam del camp de golf per generar guetos urbanístics que estan, per cert, totalment en contra de la filosofia del model de desenvolupament territorial contemplat en la legislació urbanística catalana.

Per la qual cosa DEMANO que

1. no es permeti la construcció de camps de golf en el sòl de protecció especial

2. es retiri de les Normes del Pla l’últim paràgraf de l’article 2.5 Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts on diu: “Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comporten canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admesos en sòl de protecció especial o territorial si, per la localització i correcta inserció en el territori, no afecten substancialment els valors intrínsecs ni la funcionalitat del sòl que han motivat el règim de protecció establert pel Pla territorial.”

A ……………………………..,……….d…………………………….. 2008

Signatura

Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Programa de Planejament Territorial. Departament de Política territorial i Obres Públiques.

Av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona

Anuncis

Etiquetes:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: